Regulamin

Regulamin Warsztatów Gorejącym Sercem

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w Warsztatach Gorejącym Sercem, zwanych niżej Warsztatami.

Postanowienia ogólne:

 1. Miejsce: Szensztacki Instytut Sióstr Maryi; ul. Bronisława Czecha 9/11, 05-402 Otwock
 2. Termin:  11-15.08.2022 r.
 3. Organizator:
 4. Uczestnikiem Warsztatów jest tylko i wyłącznie osoba, która została zakwalifikowana przez Organizatora oraz uiściła opłatę za Warsztaty, w formie zaliczki, w wysokości: 600 zł

  W przypadku wycofania się uczestnika zaliczka nie będzie podlegała zwrotowi. Zaliczka zostanie zwrócona uczestnikowi w całości jedynie w przypadku, kiedy Warsztaty się nie odbędą. Zaliczka może zostać zwrócona, w całości lub częściowo, również w innych okolicznościach, gdy Organizator wyrazi na to zgodę.

 5. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zatwierdzonych zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji o przyjęciu zgłoszenia.
 6. Ekipę prowadzącą Warsztaty tworzą osoby, które są wyznaczone przez Organizatora i czuwają nad ich właściwym przebiegiem.

Płatności:

 1. Wpłaty należy dokonać przelewem w terminie nie późniejszym niż na 10 dni od otrzymania wiadomości z danymi do przelewu na konto Fundacji Jednym Sercem. Dane do przelewu zostaną dostarczone w e-mailu wysłanym przez Organizatora,
 2. Zaliczka, w dniu rozpoczęcia Warsztatów, staje się darowizną na cele statutowe Fundacji Jednym Sercem,
 3. W dniu rozpoczęcia Warsztatów nie będzie pobierana dodatkowa opłata.

Wyżywienie:

 1. Organizator zapewnia pełne wyżywienie składające się z trzech posiłków dziennie: śniadania, obiadu i kolacji, w trakcie trwania Warsztatów.
 2. O wszelkich alergiach pokarmowych należy powiadomić Organizatora wpisując odpowiednią informację w uwagach w formularzu zgłoszeniowym.

Nocleg:

Organizator zapewnia Uczestnikom nocleg w pokojach jedno-, dwu- lub kilkuosobowych.

Zasady uczestnictwa w Warsztatach:

 1. Na Warsztatach przebywają tylko i wyłącznie osoby, które zostały zakwalifikowane przez Organizatora.
 2. Nie ma możliwości przyjazdu rodziców z dziećmi oraz osób trzecich, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę.
 3. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat, jednak Organizator ma prawo odstąpić od tej zasady w indywidualnych przypadkach.
 4. W Warsztatach należy uczestniczyć od początku do końca. Osoby, które mają zamiar dołączyć do Warsztatów po ich rozpoczęciu lub opuścić je w trakcie ich trwania, nie będą kwalifikowane do uczestnictwa w Warsztatach.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłaszającej się osoby bez podawania powodów odmownej decyzji, jak i skreślenia z listy uczestników Warsztatów Uczestnika nieprzestrzegającego niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących zasad.
 6. Uczestnik ma obowiązek nosić otrzymany identyfikator w widocznym miejscu. Nie może odstępować go osobom trzecim.
 7. Uczestnik zobligowany jest do brania udziału w każdym punkcie programu oraz do punktualnego przybywania na kolejne jego punkty.
 8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie, na którym odbywają się Warsztaty.
 9. W czasie trwania Warsztatów obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających, a także zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób zaproszonych do wygłoszenia konferencji w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Warsztatów wg podanego wcześniej planu.
 11. Podczas trwania Warsztatów Organizator może wykorzystywać urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i głosu zarejestrowanego przez Organizatora podczas trwania Warsztatów. Rejestrowanie obrazu i dźwięku odbywa się zawsze z poszanowaniem prywatności Uczestników.
 12. Obowiązuje zakaz noclegów koedukacyjnych. Zakaz nie obowiązuje małżeństw i rodzin.
 13. Przy rejestracji każdy Uczestnik jest obowiązany okazać swój dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, gdy zostanie o to poproszony przez osobę wyznaczoną przez Organizatora.
 14. Uczestnik jest zobowiązany do mieszkania w wyznaczonym przez Organizatora pokoju. Jego ewentualna zmiana wymaga informacji i uzgodnienia z Organizatorem.
 15. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zwyczajów ogólnie przyjętych m.in. zachowywać ciszę i kulturę dobrego wychowania w kaplicy, na nabożeństwach i wspólnych modlitwach itp.
 16. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń Organizatora.
 17. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu wewnętrznego Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi.
 18. Uczestnictwo w Warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Warsztatów.
 19. Organizator, podczas trwania Warsztatów, ma prawo odmowy dalszego uczestnictwa w Warsztatach osobie łamiącej w jakikolwiek sposób niniejszy regulamin.

Dane osobowe:

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu przeprowadzenia rejestracji na Warsztaty przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Fundacja Jednym Sercem, z siedzibą w Warszawie, ul. Grenadierów 21/31, 04-052, adres e‑mail: fundacja.jednym.sercem@gmail.com – zgodnie z podstawą prawną przetwarzania danych, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.